अमरकोषसम्पद्

         

अन्न (नपुं) == सिद्धान्नम्

भिस्सा स्त्री भक्तमन्धोऽन्नमोदनोऽस्त्री सदीदिविः 
वैश्यवर्गः 2.9.48.2.4

पर्यायपदानि
 भिस्सा स्त्री भक्तमन्धोऽन्नमोदनोऽस्त्री सदीदिविः॥

 भिस्सा (स्त्री)
 भक्त (नपुं)
 अन्ध (पुं)
 अन्न (नपुं)
 ओदन (पुं-नपुं)
 दीदिवि (पुं)
अर्थान्तरम्
 अभ्यवहृतान्नजग्धग्रस्तग्लस्ताशितं भुक्ते।

 अन्न (वि) - भक्षितम् 3.1.111.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue