अमरकोषसम्पद्

         

पयस् (नपुं) == दुग्धम्

तत्तु शुष्कं करीषोऽस्त्री दुग्धं क्षीरं पयस्समम् 
वैश्यवर्गः 2.9.51.1.4

पर्यायपदानि
 तत्तु शुष्कं करीषोऽस्त्री दुग्धं क्षीरं पयस्समम्।

 दुग्ध (नपुं)
 क्षीर (नपुं)
 पयस् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं वनम्॥

 पयस् (नपुं) - जलम् 1.10.3.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue