अमरकोषसम्पद्

         

तर्ष (पुं) == पिपासा

उदन्या तु पिपासा तृट्तर्षो जग्धिस्तु भोजनम् 
वैश्यवर्गः 2.9.55.2.4

पर्यायपदानि
 उदन्या तु पिपासा तृट्तर्षो जग्धिस्तु भोजनम्॥

 उदन्या (स्त्री)
 पिपासा (स्त्री)
 तृष् (स्त्री)
 तर्ष (पुं)
अर्थान्तरम्
 कामोऽभिलाषस्तर्षश्च सोऽत्यर्थं लालसा द्वयोः।

 तर्ष (पुं) - स्पृहा 1.7.28.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue