अमरकोषसम्पद्

         

मन्थ (पुं) == मन्थनदण्डः

वैशाखमन्थमन्थान मन्थानो मन्थदण्डके 
वैश्यवर्गः 2.9.74.1.2

पर्यायपदानि
 वैशाखमन्थमन्थान मन्थानो मन्थदण्डके।

 वैशाख (पुं)
 मन्थ (पुं)
 मन्थान (पुं)
 मन्था (पुं)
 मन्थदण्डक (पुं)
अर्थान्तरम्
 मृद्भाण्डेऽप्युष्ट्रिका मन्थे खजको रसदर्वके॥

 मन्थ (पुं) - मृद्भाण्डम् 3.3.17.13
 मन्थ (पुं) - उष्ट्रिका 3.3.17.13
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue