अमरकोषसम्पद्

         

नैगम (पुं) == वणिक्

वैदेहकः सार्थवाहो नैगमो वाणिजो वणिक् 
वैश्यवर्गः 2.9.78.1.3

पर्यायपदानि
 वैदेहकः सार्थवाहो नैगमो वाणिजो वणिक्।
 पण्याजीवो ह्यापणिकः क्रयविक्रयिकश्च सः॥

 वैदेहक (पुं)
 सार्थवाह (पुं)
 नैगम (पुं)
 वाणिज (पुं)
 वणिज् (पुं)
 पण्याजीव (पुं)
 आपणिक (पुं)
 क्रयविक्रयक (पुं)
अर्थान्तरम्
 नैगमौ द्वौ बले रामो नीलचारुसिते त्रिषु॥

 नैगम (पुं) - नागरः 3.3.140.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue