अमरकोषसम्पद्

         

उदुम्बर (नपुं) == ताम्रम्

शुल्बं म्लेच्छमुखं द्व्यष्टवरिष्टोदुम्बराणि च 
वैश्यवर्गः 2.9.97.2.5

पर्यायपदानि
 रीतिः स्त्रियामारकूटो न स्त्रियामथ ताम्रकम्।
 शुल्बं म्लेच्छमुखं द्व्यष्टवरिष्टोदुम्बराणि च॥

 ताम्रक (नपुं)
 शुल्ब (नपुं)
 म्लेच्छमुख (नपुं)
 द्व्यष्ट (नपुं)
 वरिष्ठ (नपुं)
 उदुम्बर (नपुं)
अर्थान्तरम्
 उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञाङ्गो हेमदुग्धकः।

 उदुम्बर (पुं) - उदुम्बरः 2.4.22.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue