अमरकोषसम्पद्

         

प्रह्लन्न (वि) == प्रमुदितः

हृष्टे मत्तस्तृप्तः प्रह्लन्नः प्रमुदितः प्रीतः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.103.1.4

पर्यायपदानि
 हृष्टे मत्तस्तृप्तः प्रह्लन्नः प्रमुदितः प्रीतः।

 हृष्ट (वि)
 मत्त (वि)
 तृप्त (वि)
 प्रह्लन्न (वि)
 प्रमुदित (वि)
 प्रीत (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue