अमरकोषसम्पद्

         

एडमूक (वि) == वक्तुं श्रोतुमशिक्षितः

जडोऽज्ञ एडमूकस्तु वक्तुं श्रोतुमशिक्षिते 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.38.2.3

पर्यायपदानि
 जडोऽज्ञ एडमूकस्तु वक्तुं श्रोतुमशिक्षिते॥

 एडमूक (वि)
अर्थान्तरम्
 अन्धेऽप्यनेडमूकः स्याट्टङ्कौ दर्पाश्मदारणौ।

 एडमूक (वि) - अचक्षुष्कः 3.3.17.12
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue