अमरकोषसम्पद्

         

घातुक (वि) == परद्रोहकारी

नृशंसो घातुकः क्रूरः पापो धूर्तस्तु वञ्चकः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.47.2.2

पर्यायपदानि
 नृशंसो घातुकः क्रूरः पापो धूर्तस्तु वञ्चकः॥

 नृशंस (वि)
 घातुक (वि)
 क्रूर (वि)
 पाप (वि)
अर्थान्तरम्
 शरारुर्घातुको हिंस्रः स्याद्वर्धिष्णुस्तु वर्द्धनः॥

 घातुक (वि) - हिंसाशीलः 3.1.28.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue