अमरकोषसम्पद्

         

विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.47

कर्णेजपः सूचकः स्यात्पिशुनो दुर्जनः खलः
नृशंसो घातुकः क्रूरः पापो धूर्तस्तु वञ्चकः

कर्णेजप (वि) = कर्णेजपः. 3.1.47.1.1

सूचक (वि) = कर्णेजपः. 3.1.47.1.2

पिशुन (वि) = परस्परभेदनशीलः. 3.1.47.1.3

दुर्जन (वि) = परस्परभेदनशीलः. 3.1.47.1.4

खल (वि) = परस्परभेदनशीलः. 3.1.47.1.5

नृशंस (वि) = परद्रोहकारी. 3.1.47.2.1

घातुक (वि) = परद्रोहकारी. 3.1.47.2.2

क्रूर (वि) = परद्रोहकारी. 3.1.47.2.3

पाप (वि) = परद्रोहकारी. 3.1.47.2.4

धूर्त (वि) = परप्रतारकस्वभावः. 3.1.47.2.5

वञ्चक (वि) = परप्रतारकस्वभावः. 3.1.47.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue