अमरकोषसम्पद्

         

पाप (वि) == परद्रोहकारी

नृशंसो घातुकः क्रूरः पापो धूर्तस्तु वञ्चकः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.47.2.4

पर्यायपदानि
 नृशंसो घातुकः क्रूरः पापो धूर्तस्तु वञ्चकः॥

 नृशंस (वि)
 घातुक (वि)
 क्रूर (वि)
 पाप (वि)
अर्थान्तरम्
 अस्त्री पङ्कः पुमान्पाप्मा पापं किल्बिषकल्मषम्।

 पाप (नपुं) - पापम् 1.4.23.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue