अमरकोषसम्पद्

         

बालिश (वि) == मूर्खः

अज्ञे मूढयथाजातमूर्खवैधेयबालिशाः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.48.1.6

पर्यायपदानि
 अज्ञे मूढयथाजातमूर्खवैधेयबालिशाः।

 अज्ञ (वि)
 मूढ (वि)
 यथाजात (वि)
 मूर्ख (वि)
 वैधेय (वि)
 बालिश (वि)
अर्थान्तरम्
 प्रकाशोऽतिप्रसिद्धेऽपि शिशावज्ञे च बालिशः॥

 बालिश (पुं) - शिशुः 3.3.218.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue