अमरकोषसम्पद्

         

क्षुद्र (वि) == कृपणः

कदर्ये कृपणक्षुद्रकिम्पचानमितम्पचाः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.48.2.3

पर्यायपदानि
 कदर्ये कृपणक्षुद्रकिम्पचानमितम्पचाः॥

 कदर्य (वि)
 कृपण (वि)
 क्षुद्र (वि)
 किम्पचान (वि)
 मितम्पच (वि)
अर्थान्तरम्
 त्रिषु क्रूरेऽधमेऽल्पेऽपि क्षुद्रं मात्रा परिच्छदे।

 क्षुद्र (वि) - अल्पम् 3.3.178.1
 क्षुद्र (वि) - अधमम् 3.3.178.1
 क्षुद्र (वि) - परद्रोहकारी 3.3.178.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue