अमरकोषसम्पद्

         

अर्थिन् (वि) == याचकः

वनीयको याचनको मार्गणो याचकार्थिनौ 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.49.2.5

पर्यायपदानि
 वनीयको याचनको मार्गणो याचकार्थिनौ॥

 वनीयक (वि)
 याचनक (वि)
 मार्गण (वि)
 याचक (वि)
 अर्थिन् (वि)
अर्थान्तरम्
 शण्ढो वर्षवरस्तुल्यौ सेवकार्थ्यनुजीविनः।

 अर्थिन् (पुं) - सेवकः 2.8.9.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue