अमरकोषसम्पद्

         

फल्गु (वि) == निःसारम्

असारं फल्गु शून्यं तु वशिकं तुच्छरिक्तके 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.56.2.2

पर्यायपदानि
 असारं फल्गु शून्यं तु वशिकं तुच्छरिक्तके॥

 असार (वि)
 फल्गु (वि)
अर्थान्तरम्
 काकोदुम्बरिका फल्गुर्मलयूर्जघनेफला।

 फल्गु (नपुं) - कदुम्बरी 2.4.61.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue