अमरकोषसम्पद्

         

श्रेष्ठ (वि) == अतिशोभनः

श्रेयाञ्श्रेष्ठः पुष्कलः स्यात्सत्तमश्चातिशोभने 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.58.2.2

पर्यायपदानि
 श्रेयाञ्श्रेष्ठः पुष्कलः स्यात्सत्तमश्चातिशोभने॥

 श्रेयस् (वि)
 श्रेष्ठ (वि)
 पुष्कल (वि)
 सत्तम (वि)
 अतिशोभन (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue