अमरकोषसम्पद्

         

जैवातृक (वि) == आयुष्मान्

जैवातृकः स्यादायुष्मानन्तर्वाणिस्तु शास्त्रवित् 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.6.2.1

पर्यायपदानि
 जैवातृकः स्यादायुष्मानन्तर्वाणिस्तु शास्त्रवित्॥

 जैवातृक (वि)
 आयुष्मत् (वि)
अर्थान्तरम्
 अब्जो जैवातृकः सोमो ग्लौर्मृगाङ्कः कलानिधिः॥

 जैवातृक (पुं) - चन्द्रः 1.3.14.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue