अमरकोषसम्पद्

         

क्षुल्लक (वि) == सूक्ष्मम्

स्तोकाल्पक्षुल्लकाः सूक्ष्मं श्लक्ष्णं दभ्रं कृशं तनु 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.61.2.3

पर्यायपदानि
 स्तोकाल्पक्षुल्लकाः सूक्ष्मं श्लक्ष्णं दभ्रं कृशं तनु॥
 स्त्रियां मात्रा त्रुटिः पुंसि लवलेशकणाणवः।

 स्तोक (वि)
 अल्प (वि)
 क्षुल्लक (वि)
 सूक्ष्म (वि)
 श्लक्ष्ण (वि)
 दभ्र (वि)
 कृश (वि)
 तनु (वि)
 मात्रा (स्त्री)
 त्रुटि (स्त्री)
 लव (पुं)
 लेश (पुं)
 कण (पुं)
 अणु (पुं)
अर्थान्तरम्
 निहीनोऽपसदो जाल्मः क्षुल्लकश्चेतरश्च सः॥
 रुक्तापशङ्कास्वातङ्कः स्वल्पेऽपि क्षुल्लकस्त्रिषु॥

 क्षुल्लक (पुं) - नीचः 2.10.16.2
 क्षुल्लक (वि) - स्वल्पम् 3.3.10.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue