अमरकोषसम्पद्

         

तुङ्ग (वि) == उन्नतः

उच्चप्रांशून्नतोदग्रोच्छ्रितास्तुङ्गेऽथ वामने 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.70.1.6

पर्यायपदानि
 उच्चप्रांशून्नतोदग्रोच्छ्रितास्तुङ्गेऽथ वामने।

 उच्च (वि)
 प्रांशु (वि)
 उन्नत (वि)
 उदग्र (वि)
 उच्छ्रित (वि)
 तुङ्ग (वि)
अर्थान्तरम्
 पुन्नागे पुरुषस्तुङ्गः केसरो देववल्लभः॥

 तुङ्ग (पुं) - पुन्नागः 2.4.25.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue