अमरकोषसम्पद्

         

उदार (वि) == उदारमनः

दक्षिणे सरलोदारौ सुकलो दातृभोक्तरि 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.8.2.3

पर्यायपदानि
 दक्षिणे सरलोदारौ सुकलो दातृभोक्तरि॥

 दक्षिण (वि)
 सरल (वि)
 उदार (वि)
अर्थान्तरम्
 उदारो दातृमहतोरितरस्त्वन्यनीचयोः॥

 उदार (वि) - महत् 3.3.192.2
 उदार (वि) - धाता 3.3.192.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue