अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.192

स्वादुप्रियौ च मधुरौ क्रूरौ कठिननिर्दयौ
उदारो दातृमहतोरितरस्त्वन्यनीचयोः

मधुर (वि) = मधुरम्. 3.3.192.1.1

मधुर (वि) = प्रियम्. 3.3.192.1.1

उदार (वि) = महत्. 3.3.192.2.1

उदार (वि) = धाता. 3.3.192.2.1

इतर (पुं) = अन्यः. 3.3.192.2.2

इतर (पुं) = नीचः. 3.3.192.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue