अमरकोषसम्पद्

         

घ्रात (वि) == आघ्रातः

घ्राणघ्राते दिग्धलिप्ते समुदक्तोद्धृते समे 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.90.1.2

पर्यायपदानि
 घ्राणघ्राते दिग्धलिप्ते समुदक्तोद्धृते समे।

 घ्राण (वि)
 घ्रात (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue