अमरकोषसम्पद्

         

दिग्ध (वि) == लिप्तम्

घ्राणघ्राते दिग्धलिप्ते समुदक्तोद्धृते समे 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.90.1.3

पर्यायपदानि
 घ्राणघ्राते दिग्धलिप्ते समुदक्तोद्धृते समे।

 दिग्ध (वि)
 लिप्त (वि)
अर्थान्तरम्
 निरस्तः प्रहिते बाणे विषाक्ते दिग्धलिप्तकौ।

 दिग्ध (वि) - विषसम्बद्धबाणः 2.8.88.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue