अमरकोषसम्पद्

         

निशित (वि) == शाणादिना तीक्ष्णीकृतम्

रुग्णं भुग्नेऽथ निशितक्ष्णुतशातानि तेजिते 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.91.1.3

पर्यायपदानि
 रुग्णं भुग्नेऽथ निशितक्ष्णुतशातानि तेजिते।

 निशित (वि)
 क्ष्णुत (वि)
 शात (नपुं)
 तेजित (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue