अमरकोषसम्पद्

         

पक्व (वि) == विनाशोन्मुखम्

स्याद्विनाशोन्मुखं पक्वं ह्रीणह्रीतौ तु लज्जिते 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.91.2.2

पर्यायपदानि
 स्याद्विनाशोन्मुखं पक्वं ह्रीणह्रीतौ तु लज्जिते॥

 विनाशोन्मुख (वि)
 पक्व (वि)
अर्थान्तरम्
 पक्वं परिणते गूनं हन्ने मीढं तु मूत्रिते॥

 पक्व (वि) - परिणामं प्राप्तः 3.1.96.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue