अमरकोषसम्पद्

         

उद्वान्त (वि) == वमित्वा त्यक्तान्नादिः

पुष्टे तु पुषितं सोढे क्षान्तमुद्वान्तमुद्गते 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.97.1.5

पर्यायपदानि
 पुष्टे तु पुषितं सोढे क्षान्तमुद्वान्तमुद्गते।

 उद्वान्त (वि)
 उद्गत (वि)
अर्थान्तरम्
 प्रभिन्नो गर्जितो मत्तः समावुद्वान्तनिर्मदौ।

 उद्वान्त (पुं) - गतमतगजः 2.8.36.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue