अमरकोषसम्पद्

         

उद्वेग (पुं) == उद्वेजनम्

निगादो निगदे मादो मद उद्वेग उद्भ्रमे 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.12.2.5

पर्यायपदानि
 निगादो निगदे मादो मद उद्वेग उद्भ्रमे॥

 उद्वेग (पुं)
 उद्भ्रम (पुं)
अर्थान्तरम्
 फलमुद्वेगमेते च हिन्तालसहितास्त्रयः॥

 उद्वेग (नपुं) - क्रमुकफलम् 2.4.169.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue