अमरकोषसम्पद्

         

सङ्ग्राह (पुं) == मुष्टिबन्धनम्

मुष्टिबन्धस्तु संग्राहो डिम्बे डमरविप्लवौ 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.14.1.2

पर्यायपदानि
 मुष्टिबन्धस्तु संग्राहो डिम्बे डमरविप्लवौ।

 मुष्टिबन्ध (पुं)
 सङ्ग्राह (पुं)
अर्थान्तरम्
 फलकोऽस्त्री फलं चर्म संग्राहो मुष्टिरस्य यः॥

 सङ्ग्राह (पुं) - फलकमुष्टिः 2.8.90.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue