अमरकोषसम्पद्

         

चार (पुं) == बन्धनम्

बन्धनं प्रसितिश्चारः स्पर्शः स्प्रष्टोपतप्तरि 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.14.2.3

पर्यायपदानि
 बन्धनं प्रसितिश्चारः स्पर्शः स्प्रष्टोपतप्तरि॥

 बन्धन (नपुं)
 प्रसिति (स्त्री)
 चार (पुं)
अर्थान्तरम्
 चारश्च गूढपुरुषश्चाप्तप्रत्ययितौ समौ॥

 चार (पुं) - चारपुरुषः 2.8.13.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue