अमरकोषसम्पद्

         

इङ्ग (वि) == अभिप्रायानुरूपचेष्टा

निकारो विप्रकारः स्यादाकारस्त्विङ्ग इङ्गितम् 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.15.1.4

पर्यायपदानि
 निकारो विप्रकारः स्यादाकारस्त्विङ्ग इङ्गितम्।

 आकार (पुं)
 इङ्ग (वि)
 इङ्गित (नपुं)
अर्थान्तरम्
 चरिष्णु जङ्गमचरं त्रसमिङ्गं चराचरम्।

 इङ्ग (वि) - चरम् 3.1.74.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue