अमरकोषसम्पद्

         

दम (पुं) == तपःक्लेशसहनम्

शमथस्तु शमः शान्तिर्दान्तिस्तु दमथो दमः 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.3.1.6

पर्यायपदानि
 शमथस्तु शमः शान्तिर्दान्तिस्तु दमथो दमः।

 दान्ति (स्त्री)
 दमथ (पुं)
 दम (पुं)
अर्थान्तरम्
 साहसं तु दमो दण्डः साम सान्त्वमथो समौ।

 दम (पुं) - दण्डः 2.8.21.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue