अमरकोषसम्पद्

         

अतिपात (पुं) == अतिक्रमः

पर्ययोऽतिक्रमस्तस्मिन्नतिपात उपात्ययः 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.33.2.3

पर्यायपदानि
 पर्ययोऽतिक्रमस्तस्मिन्नतिपात उपात्ययः॥

 पर्यय (पुं)
 अतिक्रम (पुं)
 अतिपात (पुं)
 उपात्यय (पुं)
अर्थान्तरम्
 पर्यायश्चातिपातस्तु स्यात्पर्यय उपात्ययः।

 अतिपात (पुं) - क्रमोल्लङ्घनम् 2.7.37.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue