अमरकोषसम्पद्

         

निकार (पुं) == धान्यानामूर्ध्वक्षेपणम्

उत्कारश्च निकारश्च द्वौ धान्योत्क्षेपणार्थकौ 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.36.2.2

पर्यायपदानि
 उत्कारश्च निकारश्च द्वौ धान्योत्क्षेपणार्थकौ॥

 उत्कार (पुं)
 निकार (पुं)
अर्थान्तरम्
 निकारो विप्रकारः स्यादाकारस्त्विङ्ग इङ्गितम्।

 निकार (पुं) - अपकारः 3.2.15.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue