अमरकोषसम्पद्

         

ज्वर (पुं) == ज्वरणम्

जवने जूतिः सातिस्त्ववसाने स्यादथ ज्वरे जूर्तिः 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.38.2.5

पर्यायपदानि
 जवने जूतिः सातिस्त्ववसाने स्यादथ ज्वरे जूर्तिः॥

 ज्वर (पुं)
 जूर्ति (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 व्याधिभेदा विद्रधिः स्त्री ज्वरमेहभगन्दराः।

 ज्वर (पुं) - ज्वरः 2.6.56.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue