अमरकोषसम्पद्

         

आम्नाय (पुं) == गुरुपरम्परागतसदुपदेशः

आप्रच्छन्नमथाम्नायः सम्प्रदायः क्षये क्षिया 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.7.2.2

पर्यायपदानि
 आप्रच्छन्नमथाम्नायः सम्प्रदायः क्षये क्षिया॥

 आम्नाय (पुं)
 सम्प्रदाय (पुं)
अर्थान्तरम्
 श्रुतिः स्त्री वेद आम्नायस्त्रयी धर्मस्तु तद्विधिः।

 आम्नाय (पुं) - वेदः 1.6.3.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue