अमरकोषसम्पद्

         

प्रज्ञान (नपुं) == बुद्धिः

प्रधानं परमात्मा धीः प्रज्ञानं बुद्धिचिह्नयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.122.2.2

पर्यायपदानि
 आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च॥
 प्रधानं परमात्मा धीः प्रज्ञानं बुद्धिचिह्नयोः॥
 संज्ञा स्याच्चेतना नाम हस्ताद्यैश्चार्थसूचना॥

 संज्ञा (स्त्री)
 आत्मन् (पुं)
 प्रधान (नपुं)
 प्रज्ञान (नपुं)
अर्थान्तरम्
 प्रधानं परमात्मा धीः प्रज्ञानं बुद्धिचिह्नयोः॥

 प्रज्ञान (नपुं) - चिह्नम् 3.3.122.2
प्रज्ञान (नपुं) == चिह्नम्

प्रधानं परमात्मा धीः प्रज्ञानं बुद्धिचिह्नयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.122.2.2

पर्यायपदानि
 आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च॥
 प्रधानं परमात्मा धीः प्रज्ञानं बुद्धिचिह्नयोः॥
 संज्ञा स्याच्चेतना नाम हस्ताद्यैश्चार्थसूचना॥

 संज्ञा (स्त्री)
 आत्मन् (पुं)
 प्रधान (नपुं)
 प्रज्ञान (नपुं)
अर्थान्तरम्
 प्रधानं परमात्मा धीः प्रज्ञानं बुद्धिचिह्नयोः॥

 प्रज्ञान (नपुं) - चिह्नम् 3.3.122.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue