अमरकोषसम्पद्

         

तरस्विन् (वि) == वेगिः

हीनन्यूनावूनगर्ह्यौ वेगिशूरौ तरस्विनौ 
नानार्थवर्गः 3.3.128.1.3

पर्यायपदानि
 हीनन्यूनावूनगर्ह्यौ वेगिशूरौ तरस्विनौ।

 तरस्विन् (वि)
अर्थान्तरम्
 तरस्वी त्वरितो वेगी प्रजवी जवनो जवः॥
 हीनन्यूनावूनगर्ह्यौ वेगिशूरौ तरस्विनौ।

 तरस्विन् (पुं) - त्वरितवन्मात्रः 2.8.73.2
 तरस्विन् (वि) - शूरः 3.3.128.1
तरस्विन् (वि) == शूरः

हीनन्यूनावूनगर्ह्यौ वेगिशूरौ तरस्विनौ 
नानार्थवर्गः 3.3.128.1.3

पर्यायपदानि
 हीनन्यूनावूनगर्ह्यौ वेगिशूरौ तरस्विनौ।

 तरस्विन् (वि)
अर्थान्तरम्
 तरस्वी त्वरितो वेगी प्रजवी जवनो जवः॥
 हीनन्यूनावूनगर्ह्यौ वेगिशूरौ तरस्विनौ।

 तरस्विन् (पुं) - त्वरितवन्मात्रः 2.8.73.2
 तरस्विन् (वि) - शूरः 3.3.128.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue