अमरकोषसम्पद्

         

कलाप (पुं) == भूषणम्

कलापो भूषणे बर्हे तूणीरे संहतावपि 
नानार्थवर्गः 3.3.129.1.1

पर्यायपदानि
 कलापो भूषणे बर्हे तूणीरे संहतावपि।
 अलं भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम्।

 कलाप (पुं)
 अलम् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 कलापो भूषणे बर्हे तूणीरे संहतावपि।

 कलाप (पुं) - मयूरपिच्छः 3.3.129.1
 कलाप (पुं) - शराधारः 3.3.129.1
 कलाप (पुं) - संहतः 3.3.129.1
कलाप (पुं) == मयूरपिच्छः

कलापो भूषणे बर्हे तूणीरे संहतावपि 
नानार्थवर्गः 3.3.129.1.1

पर्यायपदानि
 कलापो भूषणे बर्हे तूणीरे संहतावपि।
 अलं भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम्।

 कलाप (पुं)
 अलम् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 कलापो भूषणे बर्हे तूणीरे संहतावपि।

 कलाप (पुं) - मयूरपिच्छः 3.3.129.1
 कलाप (पुं) - शराधारः 3.3.129.1
 कलाप (पुं) - संहतः 3.3.129.1
कलाप (पुं) == शराधारः

कलापो भूषणे बर्हे तूणीरे संहतावपि 
नानार्थवर्गः 3.3.129.1.1

पर्यायपदानि
 कलापो भूषणे बर्हे तूणीरे संहतावपि।
 अलं भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम्।

 कलाप (पुं)
 अलम् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 कलापो भूषणे बर्हे तूणीरे संहतावपि।

 कलाप (पुं) - मयूरपिच्छः 3.3.129.1
 कलाप (पुं) - शराधारः 3.3.129.1
 कलाप (पुं) - संहतः 3.3.129.1
कलाप (पुं) == संहतः

कलापो भूषणे बर्हे तूणीरे संहतावपि 
नानार्थवर्गः 3.3.129.1.1

पर्यायपदानि
 कलापो भूषणे बर्हे तूणीरे संहतावपि।
 अलं भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम्।

 कलाप (पुं)
 अलम् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 कलापो भूषणे बर्हे तूणीरे संहतावपि।

 कलाप (पुं) - मयूरपिच्छः 3.3.129.1
 कलाप (पुं) - शराधारः 3.3.129.1
 कलाप (पुं) - संहतः 3.3.129.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue