अमरकोषसम्पद्

         

प्राप्तरूप (वि) == बुधः

प्राप्तरूपस्वरूपाभिरूपा बुधमनोज्ञयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.131.2.1

पर्यायपदानि
 प्राप्तरूपस्वरूपाभिरूपा बुधमनोज्ञयोः॥
 ख्याते हृष्टे प्रतीतोऽभिजातस्तु कुलजे बुधे।

 अभिजात (वि)
 प्राप्तरूप (वि)
 स्वरूप (वि)
 अभिरूप (वि)
अर्थान्तरम्
 प्राप्तरूपस्वरूपाभिरूपा बुधमनोज्ञयोः॥

 प्राप्तरूप (वि) - मनोरमम् 3.3.131.2
प्राप्तरूप (वि) == मनोरमम्

प्राप्तरूपस्वरूपाभिरूपा बुधमनोज्ञयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.131.2.1

पर्यायपदानि
 प्राप्तरूपस्वरूपाभिरूपा बुधमनोज्ञयोः॥
 ख्याते हृष्टे प्रतीतोऽभिजातस्तु कुलजे बुधे।

 अभिजात (वि)
 प्राप्तरूप (वि)
 स्वरूप (वि)
 अभिरूप (वि)
अर्थान्तरम्
 प्राप्तरूपस्वरूपाभिरूपा बुधमनोज्ञयोः॥

 प्राप्तरूप (वि) - मनोरमम् 3.3.131.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue