अमरकोषसम्पद्

         

नैगम (पुं) == नागरः

नैगमौ द्वौ बले रामो नीलचारुसिते त्रिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.140.2.1

पर्यायपदानि
 नैगमौ द्वौ बले रामो नीलचारुसिते त्रिषु॥

 नैगम (पुं)
अर्थान्तरम्
 वैदेहकः सार्थवाहो नैगमो वाणिजो वणिक्।

 नैगम (पुं) - वणिक् 2.9.78.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue