अमरकोषसम्पद्

         

सूक्ष्म (नपुं) == अध्यात्मम्

सूक्ष्ममध्यात्ममप्याद्ये प्रधाने प्रथमस्त्रिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.144.2.1

पर्यायपदानि
 सूक्ष्ममध्यात्ममप्याद्ये प्रधाने प्रथमस्त्रिषु॥

 सूक्ष्म (नपुं)
अर्थान्तरम्
 स्तोकाल्पक्षुल्लकाः सूक्ष्मं श्लक्ष्णं दभ्रं कृशं तनु॥

 सूक्ष्म (वि) - सूक्ष्मम् 3.1.61.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue