अमरकोषसम्पद्

         

अधम (वि) == न्यूनम्

वामौ वल्गुप्रतीपौ द्वावधमौ न्यूनकुत्सितौ 
नानार्थवर्गः 3.3.145.1.3

पर्यायपदानि
 वामौ वल्गुप्रतीपौ द्वावधमौ न्यूनकुत्सितौ।

 अधम (वि)
अर्थान्तरम्
 निकृष्टप्रतिकृष्टार्वरेफयाप्यावमाधमाः।

 अधम (वि) - अधमम् 3.1.54.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue