अमरकोषसम्पद्

         

समय (पुं) == आचारः

समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः 
नानार्थवर्गः 3.3.149.2.1

पर्यायपदानि
 धर्माः पुण्ययमन्यायस्वभावाचारसोमपाः।
 समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः॥

 धर्म (पुं)
 समय (पुं)
अर्थान्तरम्
 [कालो]{m} [दिष्टो]{m}ऽ[प्यनेहा]{m}पि [समयो]{m}ऽप्यथ / [पक्षतिः]{f}।
 समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः॥

 समय (पुं) - समयः 1.4.1.1
 समय (पुं) - कालः 3.3.149.2
 समय (पुं) - सम्भाषणम् 3.3.149.2
 समय (पुं) - शपथः 3.3.149.2
 समय (पुं) - सिद्धान्तः 3.3.149.2
समय (पुं) == कालः

समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः 
नानार्थवर्गः 3.3.149.2.1

पर्यायपदानि
 धर्माः पुण्ययमन्यायस्वभावाचारसोमपाः।
 समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः॥

 धर्म (पुं)
 समय (पुं)
अर्थान्तरम्
 [कालो]{m} [दिष्टो]{m}ऽ[प्यनेहा]{m}पि [समयो]{m}ऽप्यथ / [पक्षतिः]{f}।
 समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः॥

 समय (पुं) - समयः 1.4.1.1
 समय (पुं) - कालः 3.3.149.2
 समय (पुं) - सम्भाषणम् 3.3.149.2
 समय (पुं) - शपथः 3.3.149.2
 समय (पुं) - सिद्धान्तः 3.3.149.2
समय (पुं) == सम्भाषणम्

समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः 
नानार्थवर्गः 3.3.149.2.1

पर्यायपदानि
 धर्माः पुण्ययमन्यायस्वभावाचारसोमपाः।
 समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः॥

 धर्म (पुं)
 समय (पुं)
अर्थान्तरम्
 [कालो]{m} [दिष्टो]{m}ऽ[प्यनेहा]{m}पि [समयो]{m}ऽप्यथ / [पक्षतिः]{f}।
 समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः॥

 समय (पुं) - समयः 1.4.1.1
 समय (पुं) - कालः 3.3.149.2
 समय (पुं) - सम्भाषणम् 3.3.149.2
 समय (पुं) - शपथः 3.3.149.2
 समय (पुं) - सिद्धान्तः 3.3.149.2
समय (पुं) == शपथः

समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः 
नानार्थवर्गः 3.3.149.2.1

पर्यायपदानि
 धर्माः पुण्ययमन्यायस्वभावाचारसोमपाः।
 समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः॥

 धर्म (पुं)
 समय (पुं)
अर्थान्तरम्
 [कालो]{m} [दिष्टो]{m}ऽ[प्यनेहा]{m}पि [समयो]{m}ऽप्यथ / [पक्षतिः]{f}।
 समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः॥

 समय (पुं) - समयः 1.4.1.1
 समय (पुं) - कालः 3.3.149.2
 समय (पुं) - सम्भाषणम् 3.3.149.2
 समय (पुं) - शपथः 3.3.149.2
 समय (पुं) - सिद्धान्तः 3.3.149.2
समय (पुं) == सिद्धान्तः

समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः 
नानार्थवर्गः 3.3.149.2.1

पर्यायपदानि
 धर्माः पुण्ययमन्यायस्वभावाचारसोमपाः।
 समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः॥

 धर्म (पुं)
 समय (पुं)
अर्थान्तरम्
 [कालो]{m} [दिष्टो]{m}ऽ[प्यनेहा]{m}पि [समयो]{m}ऽप्यथ / [पक्षतिः]{f}।
 समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः॥

 समय (पुं) - समयः 1.4.1.1
 समय (पुं) - कालः 3.3.149.2
 समय (पुं) - सम्भाषणम् 3.3.149.2
 समय (पुं) - शपथः 3.3.149.2
 समय (पुं) - सिद्धान्तः 3.3.149.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue