अमरकोषसम्पद्

         

कर्णिका (स्त्री) == करिहस्तः

कारिका यातनावृत्त्योः कर्णिका कर्णभूषणे 
नानार्थवर्गः 3.3.15.2.2

पर्यायपदानि
 कारिका यातनावृत्त्योः कर्णिका कर्णभूषणे॥

 कर्णिका (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 कर्णिका तालपत्रं स्यात्कुण्डलं कर्णवेष्टनम्॥
 कारिका यातनावृत्त्योः कर्णिका कर्णभूषणे॥

 कर्णिका (स्त्री) - कर्णाभरणम् 2.6.103.2
 कर्णिका (स्त्री) - अङ्गुली 3.3.15.2
 कर्णिका (स्त्री) - पद्मबीजः 3.3.15.2
कर्णिका (स्त्री) == अङ्गुली

कारिका यातनावृत्त्योः कर्णिका कर्णभूषणे 
नानार्थवर्गः 3.3.15.2.2

पर्यायपदानि
 कारिका यातनावृत्त्योः कर्णिका कर्णभूषणे॥

 कर्णिका (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 कर्णिका तालपत्रं स्यात्कुण्डलं कर्णवेष्टनम्॥
 कारिका यातनावृत्त्योः कर्णिका कर्णभूषणे॥

 कर्णिका (स्त्री) - कर्णाभरणम् 2.6.103.2
 कर्णिका (स्त्री) - अङ्गुली 3.3.15.2
 कर्णिका (स्त्री) - पद्मबीजः 3.3.15.2
कर्णिका (स्त्री) == पद्मबीजः

कारिका यातनावृत्त्योः कर्णिका कर्णभूषणे 
नानार्थवर्गः 3.3.15.2.2

पर्यायपदानि
 कारिका यातनावृत्त्योः कर्णिका कर्णभूषणे॥

 कर्णिका (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 कर्णिका तालपत्रं स्यात्कुण्डलं कर्णवेष्टनम्॥
 कारिका यातनावृत्त्योः कर्णिका कर्णभूषणे॥

 कर्णिका (स्त्री) - कर्णाभरणम् 2.6.103.2
 कर्णिका (स्त्री) - अङ्गुली 3.3.15.2
 कर्णिका (स्त्री) - पद्मबीजः 3.3.15.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue