अमरकोषसम्पद्

         

तूवर (पुं) == अजातशृङ्गगौः

अजातशृङ्गो गौः कालेऽप्यश्मश्रुर्ना च तूवरौ 
नानार्थवर्गः 3.3.165.2.1

पर्यायपदानि
 अजातशृङ्गो गौः कालेऽप्यश्मश्रुर्ना च तूवरौ॥

 तूवर (पुं)
अर्थान्तरम्
 तुवरस्तु कषायोऽस्त्री मधुरो लवणः कटुः।
 अजातशृङ्गो गौः कालेऽप्यश्मश्रुर्ना च तूवरौ॥

 +तूवर (पुं) - कषायरसः 1.5.9.1
 तूवर (पुं) - कालेप्यश्मश्रुः पुरुषः 3.3.165.2
तूवर (पुं) == कालेप्यश्मश्रुः पुरुषः

अजातशृङ्गो गौः कालेऽप्यश्मश्रुर्ना च तूवरौ 
नानार्थवर्गः 3.3.165.2.1

पर्यायपदानि
 अजातशृङ्गो गौः कालेऽप्यश्मश्रुर्ना च तूवरौ॥

 तूवर (पुं)
अर्थान्तरम्
 तुवरस्तु कषायोऽस्त्री मधुरो लवणः कटुः।
 अजातशृङ्गो गौः कालेऽप्यश्मश्रुर्ना च तूवरौ॥

 +तूवर (पुं) - कषायरसः 1.5.9.1
 तूवर (पुं) - कालेप्यश्मश्रुः पुरुषः 3.3.165.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue