अमरकोषसम्पद्

         

सङ्गर (पुं) == क्रियाकारः

कर्बुरेऽथ प्रतिज्ञाजिसंविदापत्सु सङ्गरः 
नानार्थवर्गः 3.3.167.1.1

पर्यायपदानि
 कर्बुरेऽथ प्रतिज्ञाजिसंविदापत्सु सङ्गरः।
 स्त्री संविज्ज्ञानसंभाषाक्रियाकाराजिनामसु॥

 संविद् (स्त्री)
 सङ्गर (पुं)
अर्थान्तरम्
 कर्बुरेऽथ प्रतिज्ञाजिसंविदापत्सु सङ्गरः।

 सङ्गर (पुं) - प्रतिज्ञा 3.3.167.1
 सङ्गर (पुं) - विपत् 3.3.167.1
 सङ्गर (पुं) - युद्धम् 3.3.167.1
सङ्गर (पुं) == प्रतिज्ञा

कर्बुरेऽथ प्रतिज्ञाजिसंविदापत्सु सङ्गरः 
नानार्थवर्गः 3.3.167.1.1

पर्यायपदानि
 कर्बुरेऽथ प्रतिज्ञाजिसंविदापत्सु सङ्गरः।
 स्त्री संविज्ज्ञानसंभाषाक्रियाकाराजिनामसु॥

 संविद् (स्त्री)
 सङ्गर (पुं)
अर्थान्तरम्
 कर्बुरेऽथ प्रतिज्ञाजिसंविदापत्सु सङ्गरः।

 सङ्गर (पुं) - प्रतिज्ञा 3.3.167.1
 सङ्गर (पुं) - विपत् 3.3.167.1
 सङ्गर (पुं) - युद्धम् 3.3.167.1
सङ्गर (पुं) == विपत्

कर्बुरेऽथ प्रतिज्ञाजिसंविदापत्सु सङ्गरः 
नानार्थवर्गः 3.3.167.1.1

पर्यायपदानि
 कर्बुरेऽथ प्रतिज्ञाजिसंविदापत्सु सङ्गरः।
 स्त्री संविज्ज्ञानसंभाषाक्रियाकाराजिनामसु॥

 संविद् (स्त्री)
 सङ्गर (पुं)
अर्थान्तरम्
 कर्बुरेऽथ प्रतिज्ञाजिसंविदापत्सु सङ्गरः।

 सङ्गर (पुं) - प्रतिज्ञा 3.3.167.1
 सङ्गर (पुं) - विपत् 3.3.167.1
 सङ्गर (पुं) - युद्धम् 3.3.167.1
सङ्गर (पुं) == युद्धम्

कर्बुरेऽथ प्रतिज्ञाजिसंविदापत्सु सङ्गरः 
नानार्थवर्गः 3.3.167.1.1

पर्यायपदानि
 कर्बुरेऽथ प्रतिज्ञाजिसंविदापत्सु सङ्गरः।
 स्त्री संविज्ज्ञानसंभाषाक्रियाकाराजिनामसु॥

 संविद् (स्त्री)
 सङ्गर (पुं)
अर्थान्तरम्
 कर्बुरेऽथ प्रतिज्ञाजिसंविदापत्सु सङ्गरः।

 सङ्गर (पुं) - प्रतिज्ञा 3.3.167.1
 सङ्गर (पुं) - विपत् 3.3.167.1
 सङ्गर (पुं) - युद्धम् 3.3.167.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue