अमरकोषसम्पद्

         

आडम्बर (पुं) == हस्तिगर्जनम्

आडम्बरस्तूर्यरवे गजेन्द्राणां च गर्जिते 
नानार्थवर्गः 3.3.168.2.1

पर्यायपदानि
 आडम्बरस्तूर्यरवे गजेन्द्राणां च गर्जिते॥

 आडम्बर (पुं)
अर्थान्तरम्
 विस्फारो धनुषः स्वानः पताहाडम्बरो समौ।

 आडम्बर (पुं) - युद्धपटहः 2.8.108.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue