अमरकोषसम्पद्

         

एडमूक (वि) == अचक्षुष्कः

अन्धेऽप्यनेडमूकः स्याट्टङ्कौ दर्पाश्मदारणौ 
नानार्थवर्गः 3.3.17.12.1

पर्यायपदानि
 अन्धेऽप्यनेडमूकः स्याट्टङ्कौ दर्पाश्मदारणौ।

 एडमूक (वि)
अर्थान्तरम्
 जडोऽज्ञ एडमूकस्तु वक्तुं श्रोतुमशिक्षिते॥

 एडमूक (वि) - वक्तुं श्रोतुमशिक्षितः 3.1.38.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue