अमरकोषसम्पद्

         

मन्थ (पुं) == मृद्भाण्डम्

मृद्भाण्डेऽप्युष्ट्रिका मन्थे खजको रसदर्वके 
नानार्थवर्गः 3.3.17.13.1

पर्यायपदानि
 मृद्भाण्डेऽप्युष्ट्रिका मन्थे खजको रसदर्वके॥

 मन्थ (पुं)
अर्थान्तरम्
 वैशाखमन्थमन्थान मन्थानो मन्थदण्डके।
 मृद्भाण्डेऽप्युष्ट्रिका मन्थे खजको रसदर्वके॥

 मन्थ (पुं) - मन्थनदण्डः 2.9.74.1
 मन्थ (पुं) - उष्ट्रिका 3.3.17.13
मन्थ (पुं) == उष्ट्रिका

मृद्भाण्डेऽप्युष्ट्रिका मन्थे खजको रसदर्वके 
नानार्थवर्गः 3.3.17.13.1

पर्यायपदानि
 मृद्भाण्डेऽप्युष्ट्रिका मन्थे खजको रसदर्वके॥

 मन्थ (पुं)
अर्थान्तरम्
 वैशाखमन्थमन्थान मन्थानो मन्थदण्डके।
 मृद्भाण्डेऽप्युष्ट्रिका मन्थे खजको रसदर्वके॥

 मन्थ (पुं) - मन्थनदण्डः 2.9.74.1
 मन्थ (पुं) - उष्ट्रिका 3.3.17.13
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue