अमरकोषसम्पद्

         

नायक (वि) == मध्यरत्नम्

पाकौ पक्तिशिशू मध्यरत्ने नेतरि नायकः 
नानार्थवर्गः 3.3.17.5.1

पर्यायपदानि
 पाकौ पक्तिशिशू मध्यरत्ने नेतरि नायकः।

 नायक (वि)
अर्थान्तरम्
 अधिभूर्नायको नेता प्रभुः परिवृढोऽधिपः।

 नायक (पुं) - अधिपतिः 3.1.11.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue